Vedtekter for SKVA SA 

 


 § 1 Selskapet /Andelslaget

 

Selskapets navn er: Søndre Kråkerøy Vann og Avløpslag SA. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd for lagets forpliktelser. Laget har sitt kontor i Fredrikstad kommune.

 

 

§ 2 Formål

 

Selskapet formål er å anlegge, drifte og administrere et helårs vann og avløpsanlegg for selskapets medlemmer fra Tangen til Randholmen på Kråkerøy. Anlegget omfatter pumpestasjoner med buffertanker og tilknytningsledning til kommunalt vann og avløpsanlegg. 

Selskapet har ikke økonomisk gevinst som formål. Selskapet skal ikke utdele utbytte.

 

 

§ 3 Medlemskap

 

Eiere av hytter eller hus som naturlig faller inn under formålet og som identifiserer seg med lagets formål, vedtekter og retningslinjer kan bli medlemmer av laget.

 

 

§ 4 Andelskapital

 

Hvert medlem kan tegne en andel på kr 1.000,- pr. hytte/hus. Andelen innbetales på lagets bankkonto. Styret fører protokoll over medlemmer og andeler, og utsteder andelsbevis. Andelene kan ikke omsettes, pantsettes eller tas utlegg i.

Det skal ikke betales årlig medlemskontingent i Søndre Kråkerøy Vann- og Avløpslag SA

 

 

§ 5 Medlemmenes plikter og rettigheter

 

Medlemmene har rett til lik og rettferdig bruk av lagets tjenester. Medlemmene har rett og plikt til å ta imot tillitsverv og følge vedtekter og retningslinjer for driften av laget.

 

 

§ 6 Lagets organ og myndighetsområder

 

1.         Styret

 

Laget ledes av et styre og forpliktes ved underskrift av 2 styremedlemmer i fellesskap.  Styret velges av og blant medlemmene på årsmøtet.   Styret består av leder og fire styremedlemmer og et varamedlem. Styrets leder velges særskilt. Valgperioden er to år for styreleder og to år for styremedlemmer og varamedlem. Styret forbereder årsmøtet, forbereder og gjennomfører andre medlemsmøter etter behov. Laget fører protokoll fra sine møter. Leder er ansvarlig for lagets daglige drift, og at den er i samsvar med vedtektene og retningslinjene for denne.

 

2.         Årsmøte

 

Årsmøtet er lagets øverste myndighet. Det skal som minimum holdes ett årsmøte pr. år.  Årsmøte finner sted i juni. Til årsmøtet foreligger styrets årsberetning og saksliste for årsmøtet. Forslag til årsmøte må foreligge 3 uker før årsmøtet, og papirene til årsmøtet skal sendes innen 2 uker før årsmøtet.  Avgjørelser på årsmøtet treffes med alminnelig flertall.

 

Årsmøte skal behandle:

 

1.             Godkjenning av innkalling og dagsorden.

2.             Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive

         protokollen.

3.             Styrets årsberetning.

4.             Regnskap og budsjett.

5.             Fastsettelse av årlig avgift til felleskostnader

6.             Fastsetting av arbeidsplan for kommende år.

7.             Fastsettelse av honorer til styre og revisor.

8.             Valg av styres leder.

9.             Valg av styremedlemmer

10.         Valg av et varamedlem til styret

11.         Valg av statsautorisert eller registrert revisor

12.         Valg av 2 medlemmer til valgkomité

13.         Andre innkomne saker.

14.         Ansvarsfraskrivelse for styret

 

3.    Ekstraordinært årsmøte

 

Når minst 1/3 av medlemmene eller styret krever det, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Årsmøtet skal innkalles med minst 10 dagers frist. Innkallingen skal inneholde sakspapir til de saker som ønskes behandlet. Det skal være minst en måned mellom ordinært og ekstraordinært årsmøte.

 

 

§ 7 Overdragelse av andeler

 

Andelene er personlige og kan ikke overdras til andre enn ved eierskifte.

Ved eierskifte tiltrer ny eier de samme rettigheter og plikter som tidligere eier hadde.  Medlemskap i selskapet er knyttet til og følger eiendommen.  Erververen av et medlemskap er ansvarlig for det tidligere medlemmets forpliktelser overfor selskapet.
Et medlem med flere eiendommer eller boenheter tilknyttet fellesanlegget, regnes som et tilsvarende antall medlemmer. Med boenhet menes bolig eller hytte.  Anneks er ikke å betrakte som en separat boenhet.

 

 

 

 

 

 

 

§ 8 Innmelding og utmelding av medlemmer

 

Godkjenning av nye medlemmer (tilknytninger) på eksisterende anlegg gis ved simpelt flertall av styret.
Årsmøtet kan vedta for senere tilkommende medlemmer, en tilleggskostnad på de investeringer selskapet har bygget for.  Det vil da være naturlig å benytte en prosentsats i forhold til investeringen.  I tillegg vil anleggskostnadene fra hovedledningen til eiendommen bli belastet det nye medlemmet.  Opprinnelig investering skal også indeksreguleres (byggekostnadsindeks for boliger) årlig med utgangspunkt fra den mnd anlegget ble ferdigstilt.

Tilknytningsavgiften til kommunen på vann og kloakk er boenhet/hytteenhets sitt ansvar.

Når et medlem melder seg ut av laget, holdes andelskapitalen helt tilbake i laget.

 

 

§ 9 Økonomiske forpliktelser

Beslutning om endring i lagets økonomiske forpliktelser som opptak av lån, yte kreditt, foreta større investeringer, krever 3/4 flertall på årsmøtet.

 

 

§ 10 Vedtektsendring

Forslag til vedtektsendringer må, for å kunne behandles av årsmøtet, være nevnt i innkallingen. Til vedtektsendringer kreves minst ¾ flertall på ordinært årsmøte.

 

 

§ 11 Sanksjoner

Medlemmer som opptrer grovt uaktsomt, eller på annen måte antas å kunne skade laget, kan etter vedtak i årsmøtet ekskluderes fra laget. Årsmøtet stiller tilsvarende krav til saksbehandling som § 10.

 

§ 12 Oppløsning av laget

Forslag om oppløsning av laget må fremsettes minst én måned før innkalling til årsmøtet. Vedtak om oppløsning av laget krever minst ¾ flertall på ordinært årsmøte, med minst 2/3 av medlemmene til stede. Møter det færre, må forslaget opp på nytt årsmøte. Forslaget kan da vedtas med ¾ flertall selv om det er færre enn 2/3 av medlemmene til stede.

Ved oppløsning av laget skal all gjeld betales.

 

Deretter deles lagets eventuelle nettoformue på andelshaverne i tråd med samvirkerettslige prinsipper.

 

§ 13 Voldgift

Tvist mellom medlemmene eller mellom et medlem og laget skal først søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram, skal tvisten avgjøres av en voldgiftsrett på 3 - tre - medlemmer. Av disse velger partene ett medlem hver. Leder oppnevnes av tingsretten i Fredrikstad kommune. Voldgiftsrettens leder skal være sakkyndig i den aktuelle saken.

 

 

Fredrikstad 28. juni 2014

»  Hovedside
»  Styret
»  Vedtekter for SKVA SA
»  Kart over ledingsnettet
»  Teknisk informasjon
»  Årsmøte 2016
»  Referat Årsmøte 2016
»  Referat medlemsmøte 2016
»  Årsmøtedokumentene 2017
»  Referat Årsmøte 2017
»  Referat Medlemsmøte 2017
»  Årsmøtedokumentene 2018
»  Referat Årsmøte 2018
»  Referat medlemsmøte 30. juni 2018
»  Årsmøtedokumenter 2019
»  Referat Årsmøte 2020
»  Årsmøtedokumentene 2020
»  Referat Årsmøte 26.06.2021
»  Årsmøtedokumentene 2022
»  Referat Årsmøte 02.07.2022
Søndere Kråkerøy Vann- og Avløpslag SA
Telefon: 69 39 98 48
http://www.mamut.net/skva
Nettstedskart